Slide 1

TERMS OF USE

Slide 1

LEES HET ONDERSTAANDE ZORGVULDIG DOOR

BELANGRIJK! Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website ("Website") die eigendom is van en wordt beheerd door DCL International Inc. ("DCL"). Elke gebruiker van deze Website moet deze Gebruiksvoorwaarden zonder verandering accepteren. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, BEVESTIGT U DE KENNISNAME EN AANVAARDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET DAARMEE SAMENHANGENDE BELEID EN DE RICHTLIJNEN VAN DEZE WEBSITE.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of richtlijnen voor de Website zijn op elk moment en naar eigen goeddunken van DCL onderhevig aan wijzigingen. Eventuele wijzigingen gaan in op het moment van het plaatsen van de wijzigingen op de Website. Het gebruik van de Website zal worden onderhevig aan de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op de Website op het moment van dergelijk gebruik. Het vervolggebruik van deze Website na het doorvoeren van dergelijke wijzigingen, vormen de erkenning en acceptatie van de wijzigingen. Raadpleeg deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EVENTUELE WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, STOP DAN ONMIDDELLIJK MET HET BEZOEKEN VAN DEZE WEBSITE.

 1. Toegang tot de Website
  1. Om toegang te krijgen tot deze Website of een deel van de middelen die deze te bieden heeft (met inbegrip van de aankoop van bepaalde DCL-producten via de Website) (”Producten”), kan u gevraagd worden om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor het gebruik van deze Website dat alle informatie die u verstrekt via deze Website correct, actueel en volledig is. Als DCL meent dat de door u verstrekte informatie niet correct, actueel of volledig is, dan heeft DCL het recht u de toegang tot deze Website of een van zijn middelen te weigeren, en uw toegang op elk moment te beëindigen of op te schorten. DCL is echter niet verplicht de juistheid, actualiteit, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie die u hebt verstrekt te controleren.
  2. Bepaalde delen van deze Website zijn alleen toegankelijk door het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord die door DCL aan u zijn verstrekt bij het voltooien van het gebruikers inschrijfformulier van DCL, te vinden op www.dcl-inc.com. Zodra u dit formulier hebt ingevuld, kunt dit e-mailen naar www.dcl-inc.com. U kunt ook kiezen voor offline inschrijven door telefonisch contact op te nemen met DCL´s verkoopmanager via (905) 660-6450. Bij het indienen van het gebruikers inschrijfformulier aan DCL en DCL´s daaropvolgende beoordeling en goedkeuring van uw aanvraag, kan DCL u naar eigen goeddunken, wat zonder opgaaf van redenen kan worden geweigerd, een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken via het e-mailadres dat u hebt verstrekt om de beveiligde delen van deze Website te kunnen bezoeken.
  3. Voor het bezoeken van de beveiligde delen van de Website en voor het bestellen van Producten van de Website, vereist DCL dat u gekwalificeerd bent om een rechtsgeldige overeenkomst aan te gaan. DCL zal geen overeenkomsten sluiten met personen die niet minimaal achttien (18) jaar oud zijn. U bent verantwoordelijk voor het accuraat en up-to-date bijhouden van alle factuurgegevens voor DCL. Eventuele vals opgegeven gegevens in verband met transacties tussen DCL en u zijn reden voor beëindiging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. DCL kan uw gebruikersnaam en wachtwoord onmiddellijk beëindigen door schriftelijke opzegging, in het geval u een abnormaal hoge risicofactor voor verlies vormt, wat naar eigen goeddunken bepaald wordt door DCL. Indien DCL uw gebruikersnaam en wachtwoord om welke reden dan ook annuleert, gaat u ermee akkoord om niet opnieuw te proberen u te registreren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL.
 2. Verkoop van Goederen
  1. In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat enige en alle aankoop en verkoop van goederen van de vermelde Producten op deze Website, worden beheerst door bepaalde Verkoopvoorwaarden, die u nu kunt inzien voorafgaand aan enige aankoop.
  2. Hoewel DCL probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn met betrekking tot zijn Producten en te zorgen dat alle informatie op de Website nauwkeurig en up-to-date is, kan DCL niet garanderen dat de beschrijvingen van de Producten, de voorgestelde levertijden, prijzen en andere content van deze Website met betrekking tot de Producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. De omschrijving en de prijs van de Producten zijn op elk moment onderhevig aan verandering. Hoewel in commercieel opzicht alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle producten op voorraad zijn en verzendklaar, kunnen achterstanden, onverwachte vraag en onvoorziene gebeurtenissen leiden tot vertragingen in de verzending. Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid van het Product.
  3. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de aan u ter beschikking gestelde Producten op deze Website onderhevig zijn aan specifieke Productgaranties en andere dan de beschreven van toepassing zijnde Productgaranties DCL neemt geen verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van enig Product aan u ter beschikking gesteld via de Website. U erkent dat vertrouwen op de Website of de Producten op uw eigen risico is en dat u alle risico´s moet evalueren en dragen in verband met het verkrijgen van de Producten.
 3. Beperkingen op het Gebruik
  1. a. U kunt deze Website gebruiken voor uw eigen interne zakelijke doeleinden zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Website. U mag deze Website niet gebruiken voor andere doeleinden, met inbegrip van commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DCL. U mag bijvoorbeeld niet (en mag enige andere partij geen toestemming hiervoor geven) (i) deze Website co-branden; (ii) deze Website framen; of (iii) een hyperlink plaatsen van deze Site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een erkende vertegenwoordiger van DCL. Voor het doel van deze Gebruiksvoorwaarden betekent “co-branding” het weergeven van enige naam, logo, handelsmerk, of andere middelen van toekenning of identificatie van een partij op een zodanige wijze dat het redelijkerwijs waarschijnlijk is dat door gebruik de indruk aan een gebruiker gegeven wordt dat een dergelijke andere partij het recht heeft deze Website of de content toegankelijk binnen deze Website, weer te geven, te plaatsen of te verspreiden, of die een gebruiker kan verwarren als de aard van de relatie tussen enige partij en DCL. Van tijd tot tijd staat DCL echter derden toe een hyperlink te plaatsen naar deze Website, we moedigen u aan contact op te nemen via info@dcl-inc.com als u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van dit recht. U stemt ermee in ongeautoriseerde co-branding, framing of het maken van hyperlinks te staken en hiervan af te zien na kennisgeving door DCL en u zult te allen tijde samenwerken met DCL na de ontdekking door DCL van dergelijke illegale activiteiten.
 4. Eigendomsinformatie
  1. De Site en alle andere Word Wide Websites in eigendom van, beheerd door of in licentie gegeven door DCL, toegankelijk vanaf deze Website, tekst (met inbegrip van beschrijvingen van de Producten), afbeeldingen, foto´s, software, logo´s, pictogrammen en ander materialen ("Site Content") ingericht door DCL. De Site-content wordt beschermd door het Canadese auteursrecht, patenten en merkenrecht en andere wetten van Canada en andere landen. Alle Site-content, zoals het verzamelen, regelen, en samenstellen van dergelijke content, anders dan de Content van Derden beschreven in Paragraaf 5 van deze Gebruiksvoorwaarden, is exclusief eigendom van DCL. U mag geen Site-content, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke manier dan ook, fysiek, elektronisch of anderszins, voor enig publiek of commercieel doel, zonder de voorafgaande toestemming van DCL kopiëren, verkopen, in licentie geven, overdragen, reproduceren, wijzigen, weergeven, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, regelen, bundelen, in sublicentie geven, exporteren, samenvoegen, uitlenen, verhuren, leasen, toewijzen, delen, uitbesteden, hosten, op welke manier dan ook distribueren, afgeleide werken hierop baseren, herplaatsen, beschikbaar stellen aan een andere persoon of anderszins gebruiken. U mag niet toelaten, toestaan of iets anders doen dat inbreuk zou maken op of anderszins afbreuk zou doen aan, de eigendomsrechten van DCL of derden toestaan toegang te krijgen tot de Site-content. De hierin opgenomen beperkingen gelden niet voor de beperkingen die verboden zijn door de toepasselijke wetgeving.
  2. Toestemming wordt aan u verleend om één exemplaar van de Site-content te downloaden en af te drukken alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik, zolang het volgende auteursrechtbericht is inbegrepen: “Copyright © 2005 DCL International Inc. Alle rechten voorbehouden.” U verwerft geen eigendomsrechten door het downloaden van Site-content van de Website.
  3. Handelsmerken, dienstmerken en logo´s op deze Website zijn het eigendom van DCL of van de partij die de handelsmerken, dienstmerken en logo´s aan DCL verstrekt. DCL en enige partij die handelsmerken, dienstmerken, en logo´s aan DCL verstrekken, behouden zich alle rechten voor met betrekking tot hun respectieve handelsmerken, dienstmerken en logo´s op deze Website. Niets op deze Website dient te worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsmerk op deze Website te gebruiken.
 5. Content van Derden
  1. Deze Website kan ook informatie of materialen ("Content van Derden") bevatten, eigendom van of verstrekt door personen anders dan DCL ("Derde Leveranciers"). DCL geeft geen verklaringen of garanties af met betrekking tot dergelijke Content van Derden en verplicht zich niet om een onafhankelijk onderzoek over de Content van Derden uit te voeren. Opname van informatie of materialen van derden op deze Website betekent niet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dat DCL of een van zijn gelieerde ondernemingen deze informatie of materialen onderschrijft of het hier mee eens is.
  2. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten hebt over Content van Derden en dat de Derde Leveranciers alle eigendomsrechten, eigendomsaktes of belangen, waaronder het auteursrecht, van hun respectievelijke Content van Derden behoudt.
  3. U mag geen Content van Derden, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke manier dan ook fysiek, elektronisch of anderszins, voor enig publiek of commercieel doel, zonder de voorafgaande toestemming van de Derde Leveranciers kopiëren, verkopen, in licentie geven, overdragen, reproduceren, wijzigen, weergeven, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, regelen, bundelen, in sublicentie geven, exporteren, samenvoegen, uitlenen, verhuren, leasen, toewijzen, delen, uitbesteden, hosten, op welke manier dan ook distribueren, afgeleide werken hierop baseren, herplaatsen, beschikbaar stellen aan een andere persoon of anderszins gebruiken. U zult uw uiterste best doen om distributie of kopiëren te stoppen direct nadat u op de hoogte bent van dergelijk gebruik.
  4. Er wordt u een beperkte licentie verleend voor de weergave op uw computer, het downloaden en het maken van één gedrukt exemplaar van de Content van Derden alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik, zolang u (i) enige dergelijke Content van Derden niet wijzigt; en (ii) garandeert dat enige mededelingen met betrekking tot het auteursrecht of handelsmerk opgenomen in de specifieke Content van Derden worden behouden. Niets in deze beperkte licentie geeft eigendomsrechten over Content van Derden van een derde partij met eigendomsrechten over de Content van Derden beschikbaar op de Website.
  5. De rechten en beperkingen in Paragraaf 5 zijn ten voordele van elke Derde Leverancier, die elk het recht heeft zijn rechten uit hoofde van deze paragraaf direct en voor eigen rekening af te dwingen
 6. Hyperlinks
  1. Deze Website bevat hyperlinks naar andere sites die niet worden onderhouden door, of iets te maken hebben met DCL. Hyperlinks naar dergelijke sites worden uitsluitend voor uw gemak gegeven en zijn op geen enkele wijze een goedkeuring door DCL van elke affiliatie met of aanbeveling van de eigenaar van de gekoppelde site. DCL heeft geen controle over dergelijke sites van derden. DCL is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en geen enkele goedkeuring van producten of diensten van derden wordt uitgedrukt of geïmpliceerd door informatie, materiaal of content waar naar wordt verwezen of is opgenomen op of gekoppeld van of naar de Website. DCL is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze sites en uw toegang en gebruik van dergelijke sites van derden, met inbegrip van alle informatie, materiaal, producten en diensten daarop, wat uitsluitend eigen risico is. DCL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, incidentele, speciale, gevolg- of andere verliezen of schade, van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van websites via een hyperlink of enige informatie of het vertrouwen op dergelijke content, goederen of diensten beschikbaar op of via enige dergelijke gekoppelde website. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat DCL’s Privacybeleid alleen van toepassing is tijdens het gebruik van de Website. Als u eenmaal gekoppeld bent aan een andere website, moet u de privacyverklaring van die website lezen voordat u persoonlijke informatie openbaar maakt.
 7. Gedrag en het Gebruik van E-mail en van de Website/Inzendingen
  1. DCL verwacht dat u de Website op een professionele, verantwoordelijke en zakelijke manier bezoekt en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetten. Als bezoeker van de Website hebt u de mogelijkheid vragen in te dienen of andere informatie op te vragen met betrekking tot de Producten of anderszins of op een andere manier een dialoog aangaan met vertegenwoordigers van DCL door het versturen van e-mail via de Website. DCL ziet uw content en andere informatie door u gecommuniceerd aan DCL graag tegemoet via deze Website (gezamenlijk, een "Inzending") zolang deze inzendingen niet obsceen, illegaal, bedreigend, lasterlijk, een inbreuk op de privacy zijn, of inbreuk maken op eigendomsrechten of privacyrechten van derden, of anderszins schadelijk zijn voor derden en niet bestaat uit softwarevirussen, commerciële verzoeken, of enige vorm van “spam” of dit bevat. Het is verboden met behulp van een vals e-mailadres u voor te doen als een andere persoon of met een andere identiteit, of anderszins DCL te misleiden over uw identiteit als op de Website bent of op een andere wijze een Inzending doet aan DCL.
  2. DCL zal alle persoonlijke gegevens die u inzendt via deze Website behandelen in overeenstemming met zijn Privacybeleid.
 8. Privacybeleid
  1. Klik hier voor DCL’s Privacybeleid, te lezen en in te zien, waarin DCL´s privacybeleid en -praktijken gedetailleerd beschreven worden, aangezien deze verklaring als zodanig van tijd tot tijd kan worden gewijzigd door DCL. DCL adviseert u het Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u en stemt u ermee in dat bepaalde informatie over u onderhevig is aan DCL’s Privacybeleid.
 9. Vrijwaringsverklaring van garanties/Aansprakelijkheidsbeperking
  1. U begrijpt dat DCL niet kan garanderen en niet garandeert of waarborgt dat de bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden vanaf internet, vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere codes die besmettelijke of vernietigende eigenschappen hebben. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van afdoende procedures en controles om te voldoen aan de specifieke eisen voor de nauwkeurigheid van gegevensinput en -output, en voor het handhaven van media buiten deze site voor de reconstructie van verloren gegane gegevens. DCL accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van internet.
  2. U en niet DCL, draagt de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie in geval van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Website, de Content daarvan of de Producten. Elke Site-content of Derden Content (gezamenlijk, "Content") gedownload of op andere wijze verkregen door uw gebruik van de Website, wordt door u gebruikt op eigen risico, en u bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal. DCL verklaart niet en garandeert niet dat de Content, de Website, de servers or e-mail verzonden vanaf de Websites, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
  3. UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. TENZIJ ANDERS VERMELD, IS ALLES OP DEZE WEBSITE, INCLUSIEF DE CONTENT EN DE PRODUCTEN BESCHIKBAAR VIA DEZE WEBSITE, ONDERHEVIG AAN DE PRODUCTGARANTIES, ONDER VOORBEHOUD VAN c“KOOP OP EIGEN BATE EN SCHADE” EN “VOOR ZOVER BESCHIKBAAR” ZONDER VERTEGENWOORDIGINGEN, WAARBORGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. ONDERHEVIG AAN DE PRODUCTGARANTIES, WIJST DCL UITDRUKKELIJK ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN, WAARBORGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF ENIGE INDIRECTE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEDOELD OF GEGEVEN, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT TRANSACTIES OF HET HANDELSGEBRUIK VOOR DE WEBSITE EN DE PRODUCTEN.
  4. DCL GEEFT GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN DE WEBSITE, DE CONTENT OF HUN BRUIKBAARHEID VOOR UW DOELEINDEN. OMWILLE VAN DE DUIDELIJKHEID VERKLAART OF GARANDEERT DCL NIET DAT (I) DE FUNCTIES OF CONTENT OP DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, BETROUWBAAR, NAUWKEURIG, VOLLEDIG, GESCHIKT, GELDIG, WAARHEIDSGETROUW, FOUTLOOS ZIJN OF OP ANDERE WIJZE VOLDOEN AAN UW EISEN; (II) DAT ENIGE DEFECTEN IN DE CONTENT ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; (III) HET GEBRUIK VAN DE CONTENT EN DE WEBSITE TIJDIG, VEILIG, OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (IV) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT UW GEBRUIK VAN DE CONTENT, DE WEBSITE OF ENIGE PRODUCTEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE JUIST, NUTTIG OF BETROUWBAAR ZIJN; OF (V) DE KWALITEIT VAN ENIGE CONTENT OF ENIG PRODUCT DOOR U VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN. DE CONTENT KAN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN, EN DCL KAN OP ELK MOMENT VERANDERINGEN OF VERBETERINGEN AANBRENGEN.
  5. IN GEEN GEVAL KAN DCL, ZIJN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, DERDE LEVERANCIERS, AGENTEN OF ADVISEURS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U OF EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN VERWACHTE OMZET, VERLIES VAN KANSEN, BEDRIJFSONDERBREKING, HET NIET BEHALEN VAN ONVERWACHTE BESPARINGEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, CLAIMS VAN DERDEN, VERLIES VAN GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN OF ANDER ECONOMISCH NADEEL ONTSTAAN UIT: (I) UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, DE CONTENT OF ENIG PRODUCT VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF EEN SITE VIA DE HYPERLINK VAN DE WEBSITE; (II) EEN AANSPRAAK VAN EEN DERDE PARTIJ DAT HET GEBRUIK DOOR U VAN DE CONTENT OF VAN ENIG PRODUCT INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF PRIVACYRECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ SCHENDT; (III) ENIGE STORING IN DE PRESTATIE VAN DE WEBSITE OF DE CONTENT, OOK IN VERBAND MET FOUTEN, WEGLATING, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN VERRICHTING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUSSEN OF VERBINDINGSPROBLEMEN; OF (IV) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE, ENIGE INZENDING, DE CONTENT OF DE PRODUCTEN, GEBASEERD OP HET CONTRACT, NALATIGHEID, RISICO-AANSPRAKELIJKHEID, FUNDAMENTELE BREUK, FALEN VAN HET DOEL OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DCL KENNIS HAD VAN ZAKEN, WERKELIJK OF FEITELIJK, DAT U ZULKE SCHADE ZOU KUNNEN LIJDEN.
  6. DCL WIJST ENIGE EN ALLE DERGELIJKE BOVENGENOEMDE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN VOLLEDIG AF, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN TOE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENGENOEMDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING OP U, EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.
 10. Schadeloosstelling
  1. U gaat er te allen tijde mee akkoord DCL, zijn directeuren, officers, aandeelhouders, werknemers, Derde Leveranciers, agenten, rechtopvolgers, te verdedigen en te vrijwaren en ondertekent (het formulier "Gevrijwaarde Partijen") en tegen alle aanspraken, verliezen, oordelen, handelen, procedures, schade, kosten en uitgeven (inclusief zonder beperking, redelijke juridische en andere kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en andere kosten en uitgaven) opgelopen door een van de voorgaande partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik of misbruik van de Website, de Content, de Producten, van de Inzendingen die u plaatst op, verzendt of doorgeeft via de Website of uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden. U zult de Gevrijwaarde Partijen ook vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen enige aanspraken door derden ontstaan door uw gebruik van de Content, de Website en de Producten.
 11. Veiligheid
  1. Gebruikersnamen en wachtwoorden gebruikt voor deze Website zijn alleen voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. DCL heeft het recht uw gebruikersnaam en wachtwoord te controleren en, naar eigen goeddunken, te eisen dat u deze wijzigt. Als u een gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt dat DCL onveilig acht, is DCL gerechtigd te eisen dat de gebruikersnaam of het wachtwoord wordt gewijzigd en/of uw account te beëindigen.
  2. U gaat er verder mee akkoord uw wachtwoord niet bekend te maken aan andere personen. DCL is niet verantwoordelijk voor het onbevoegde gebruik van uw profiel door iemand anders en u bent niet verplicht om de werkelijke identiteit van een wachtwoord te bevestigen. U stemt er ook mee in om uw wachtwoord regelmatig te veranderen om het potentieel voor onbevoegd gebruik van een derde te verminderen en gaat akkoord met het onmiddellijk melden aan DCL bij het bewust worden van elk bekend of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot uw profiel, of een bekende inbreuk op de veiligheid, met inbegrip van verlies, diefstal of ongeautoriseerde openbaarmaking van uw wachtwoord of account of enige andere schending van de beveiliging, via e-mail aan info@dcl-inc.com indien op enig moment uw wachtwoord of gebruikersnaam is, of u vermoedt dat dit is verloren, gestolen, bekendgemaakt, of anderszins aangetast. DCL kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze bepalingen.
  3. Het is verboden gebruik te maken van enige geboden diensten of faciliteiten in relatie tot deze Website om de veiligheid in gevaar te brengen of te knoeien met systeembronnen en/of accounts. Het gebruik of de verspreiding van tools ontworpen voor het compromitteren van de veiligheid (bijvoorbeeld programma´s om wachtwoorden te raden, kraaktools of netwerk testtools) is ten strengste verboden. Als u betrokken bent bij schending van de beveiliging van het systeem, behoudt DCL zich het recht voor uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere sites om hen te helpen bij het oplossen van veiligheidsincidenten. DCL behoudt zich het recht voor om vermoedelijke schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden te onderzoeken.
  4. DCL behoudt zich het recht voor volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel verzocht of gericht aan DCL voor het openbaar maken van de identiteit van iedereen die e-mailberichten plaatst, of materiaal publiceert of op andere wijze openbaar maakt waarvan wordt verondersteld dat het deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Door aanvaarding van deze Overeenkomst ziet u af van en vrijwaart u DCL van eventuele vorderingen die voortvloeien uit enig optreden van DCL tijdens of als gevolg van onderzoeken en/of uitgevoerde handelingen door DCL of wetshandhavingsinstanties.
 12. Schendingen
  1. Meld eventuele schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden aan DCL op info@dcl-inc.com.
 13. Toepasselijk recht
  1. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle daarmee samenhangende of verband houdende geschillen met betrekking tot de Website, Producten en Content wordt beheerst, geregeld, geïnterpreteerd en gedefinieerd door en volgens de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten die daarop van toepassing zijn, zonder echter rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten. Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Verkoop van Goederen is uitdrukkelijk niet van toepassing op deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat elke wettelijke handeling of in het eigen vermogen die voortkomt uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, de Content en de Producten, alleen zal worden afgehandeld door een rechtbank in Ontario, Canada, en u gaat hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met, en onderwerpt u aan de exclusieve bevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor het doel van een dergelijke handeling. Paragrafen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 deze paragraaf 13 blijven van kracht, ook na beëindiging om welke reden dan ook van deze Gebruiksvoorwaarden.
 14. Beëindiging
  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven zolang u deze Website gebruikt. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst alleen door u kan worden beëindigd als u eenmaal gestopt bent met het gebruiken van de Website. DCL behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Website op elk gewenst moment te beëindigen, om welke reden dan ook, met of zonder reden, indien DCL meent dat u deze Gebruiksvoorwaarden op enige wijze schendt. DCL kan ook uw wachtwoord op de Website op elk gewenst moment beëindigen, met of zonder opgaaf van reden of voorgaande kennisgeving, om welke reden dan ook. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u ervoor kiezen het gebruik van de Website te stoppen of DCL een kennisgeving per e-mail te versturen op info@dcl-inc.com. DCL is niet verantwoordelijk voor het handhaven of het terugzenden van Inzendingen of uw wachtwoord. U erkent dat enige beëindiging van deze overeenkomst u niet zal ontheffen van uw betalingsverplichtingen voor eventuele openstaande vergoedingen, kosten of boetes verschuldigd aan DCL op het moment van beëindiging.
 15. Volledige overeenkomst
  1. Deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Verkoopvoorwaarden, het Privacybeleid en alle andere juridische mededelingen, beleid en richtlijnen van DCL gekoppeld aan deze Gebruiksvoorwaarden, vormen de gehele overeenkomst tussen u en DCL met betrekking tot uw gebruik van deze Website en de Producten en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk), vorderingen, verklaringen en afspraken van de partijen betreffende dit onderwerp en de Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd of aangepast, mits schriftelijk gedaan of door het beschikbaar stellen van dergelijke wijzigingen op deze Website.
 16. Geen Agentschap; Derde Begunstigde
  1. DCL is niet uw agent, fiduciair, gevolmachtigde of andere vertegenwoordiger. Niets uitgedrukt of genoemd in of geïmpliceerd door deze Gebruiksvoorwaarden, is bedoeld of zal worden geïnterpreteerd als een het wettelijke of billijke recht, verhaal of vordering aan iemand anders dan de betreffende partijen op grond van of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle verklaringen, garanties, convenanten, voorwaarden, en bepalingen daarvan zijn bedoeld en zijn als het enige en exclusieve voordeel van DCL, u, en betrouwbare Derde Leveranciers.
 17. Toewijzing
  1. U mag uw rechten, plichten of verplichtingen hieronder niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL.
 18. Scheidbaarheid
  1. Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zijn de partijen het erover eens dat de rechtbank ernaar moet streven om de bedoelingen van de partijen zoals aangegeven in de bepaling en de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht te laten blijven.
 19. Geen afstand verklaring
  1. Er wordt niet vanuit gegaan dat DCL afstand heeft gedaan van haar rechten of rechtsmiddelen zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij de afstandsverklaring schriftelijk is en ondertekend door DCL. Vertraging of nalaten door DCL in de uitoefening van haar rechten of rechtsmiddelen zal deze aantasten of worden opgevat als een afstandsverklaring. Volledige of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel zal geen beletsel vormen voor verdere uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel. Het falen van DCL in de strikte uitvoering voor het afdwingen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal geen afstandsverklaring vormen van DCL´s recht om een dergelijke bepaling of andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen.
 20. Rubrieken
  1. De in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikte koppen zijn gemakshalve opgenomen en hebben geen juridische of contractuele functie en doet geen afbreuk aan de opbouw of de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden.
 21. Elektronische Communicatie
  1. Wanneer u de Website bezoekt of een e-mail verstuurt aan ons, communiceert u elektronisch met DCL. U stemt in met het elektronisch ontvangen van communicatie van DCL. DCL zal via e-mail of door het plaatsen van mededelingen op de Website met u communiceren. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen, en andere communicatie die DCL elektronisch aanbiedt, voldoen aan de wettelijke eisen voor de schriftelijke vorm van dergelijke communicatie.
 22. Taal
  1. U gaat ermee akkoord dat het Engels de taal van de Website is en van alle transacties die verband houden met de Website, en u gaat ermee akkoord afstand te doen van elk recht op het gebruik van en te vertrouwen op een enige andere taal of vertalingen. U erkent dat het uw uitdrukkelijke wens is dat deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels. C'est la volenté expresse des parties que la présente convention ainsi que tous les documents legales qui s'y rattachent soient rédigés en anglais.